• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

საწყობი კომპლექსი ქალაქი თბილისი, ჭირნაახულის ქუჩა N4 (ს/კ01.19.14.004.196)
Клиент

შპს სამშენებლო კომპანია ევროპა

Статус

ЗАКОНЧЕННЫЕ

Место расположения

ქ. თბილისი

Описание Проекта

-->
საწყობი კომპლექსი ქალაქი თბილისი, ჭირნაახულის ქუჩა N4 (ს/კ01.19.14.004.196)